اپلیکیشن شمرون کباب

آهای پسر چلو بیار!

چه افرادی باید بیشتر کباب بخورند؟

کته ای که بوی شالیزار میده!